Statutul GIRB

STATUTUL

GRUPULUI de INIŢIATIVĂ al ROMÂNILOR din

BASARABIA

CAPITOLUL I

Dispozitii Generale

Art.1

Denumirea structurii asociative este Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia.

Art. 2

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia, denumit în continuare GIRB sau GRUP, este o organizaţie civică, social-culturală şi de tineret, din care pot face parte, în baza liberului consimţământ, persoane provenite din Basarabia – care, prin originea şi atitudinea asumată, fac parte din naţiunea română.

Art. 3

Membrii fondatori ai Grupului sunt românii basarabeni care urmează o formă de învăţământ în cadrul instituţiilor de învăţământ din judeţul Suceava.

Aceştia nu îşi pot pierde calitatea de membru decât în cazul în care, prin orice mijloace, denigrează activitatea şi obiectivele Grupului.

Art. 4

În calitate de membru simpatizant ai grupului poate face parte orice persoană care împărtăşeşte valorile naţionale comune ale populaţiei româneşti din întregul areal carpato-danubiano-pontic.

Art. 5

GIRB este o organizaţie democratică, independentă, care îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu legile interne şi internaţionale în vigoare.

GIRB se poate afilia la organizaţiile studenţeşti de tineret, fundaţii, sindicate, naţionale sau internaţionale, dacă activitatea acestora nu contravine obiectivelor grupului.

Art. 6

GIRB îşi are sediul în municipiului Suceava şi poate avea filiale şi/sau reprezentanţi (subordonaţi preşedintelui grupului) pe teritoriul României sau al altor state.

Art. 7

Sigla grupului reprezintă conturul conjugat al României şi Republicii Moldova, de culoare albastră, încadrat într-o cunună de stele aurii, pe care sunt proiectate, în culoare roşie, (Suceava locul înfiinţării) şi denumirea organizaţiei, prescurtat şi integral (GIRB Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia).

CAPITOLUL II

Obiective Strategice

Art. 8

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia are următoarele obiective strategice:

a) Apărarea drepturilor şi intereselor membrilor săi, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională.

b) Participare activă în procesul instructiv-educativ şi în cel al integrării socio-profesionale a românilor basarabeni care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, Republicii Moldova sau al altor state.

c) Participare activă la activităţile specifice organizaţiilor neguvernamentale, derulate în diferite domenii de activitate.

d) Afirmarea şi promovarea permanentă a valorilor identitare româneşti, specifice românilor basarabeni.

CAPITOLUL III

Forme de activitate

Art. 9

În vederea realizării obiectivelor sale, GRUPUL:

– participă la activităţile care nu contravin obiectivelor sale organizate de entităţile neguvernamentale sau instituţiile publice;

– iniţiază, organizează activităţi (individual şi/sau în cooperare cu alte organizaţii neguvernamentale/instituţii publice) – conferinţe, simpozioane, manifestaţii publice;

– elaborează, editează, mediatizează materiale publicitare, studii sau alte lucrări cu caracter istoric, etnografic, etc.;

– înfiinţează, administrează, coordonează propriile mijloace de presă.

Procedura înscrierii

Art.10

Solicitantul va lua la cunoştinţă de dispoziţiile statutul şi va semna adeziunea prin care consimte să fie membru al Grupului de Iniţiativă al Românilor din Basarabia, să respecte şi să pună în aplicare dispoziţiile statutare şi să participe angajat şi consecvent la activitatea grupului.

Art. 11

Cererea de adeziune este adresată preşedintelui grupului şi trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date despre solicitant: nume/prenume; data şi locul naşterii; numărul şi seria documentului de identificare; domiciliul sau reşedinţa; semnătura – în clar şi indescifrabil.

Art. 12

Cererea de adeziune este examinată de preşedintele GIRB care, în funcţie de situaţie, poate cere solicitantului, inclusiv în scris, date suplimentare privind intenţiile şi motivaţiile acestuia.

Fiecare adeziune este înregistrată într-un registrul ţinut special în acest sens, cu menţionarea datei adeziunii, a datei consemnării, a numărul de înregistrare şi deciziei luate de Biroul Executiv.

Cererile de adeziune se păstrează de secretarul Grupului sau, după caz de alt membru al Biroului Executiv, a cărui responsabilitate a fost stabilită în acest sens.

Art. 13

Preşedintele GIRB, după realizarea procedurii sus-menţionate, înaintează adeziunea, spre aprobare, Biroului Executiv al GIRB, în maxim 15 de zile de la data semnării acesteia.

Art. 14

În vederea luării deciziilor referitoare la primirea de noi membri, Biroul Executiv se va întruni în maxim două zile de la primirea cererilor de adeziune.

Membrii Biroului Executiv sunt obligaţi să analizeze cererile de adeziune şi să formuleze, dacă e cazul, opoziţie motivată.

Rezultatele deliberării Biroului Executiv sunt consemnate în procesul verbal de şedinţă.

Cererile de adeziune adeziunile aprobate vor fi contrasemnate de preşedintele şi secretarul GIRB, care vor informa solicitanţii cu privire la decizia Biroului Executiv.

Art. 15

La sedinţa Biroului Executiv pot participa şi solicitanţii, care sunt obligaţi să menţină o atmosferă nomală derulării şedinţei, în caz contrar aceasta se va suspenda şi reprograma la o dată stabilită de membrii Biroului Executiv, dar nu mai târziu de două zile.

Art. 16

În cazul în care solicitantul se află pe raza altei localităţi decât cea în care îşi are sediul Grupul, cererea poate fi procesată şi de reprezentantul GIRB în acea localitate, urmând ca în 15 de zile de la data depunerii acesteia să fie adusă la cunoştinţa preşedintelui GIRB, care va îndeplini procedura normală.

Excepţia este acceptată în caz de calamităţi naturale, accidente, boli fizice/psihice sau alte evenimente care exced diligenţa reprezentantului GIRB.

După încetarea cauzei care a suspendat termenul, procedura urmează cursul normal.

Art. 17

Calitatea de membru al GIRB încetează:

1 La cerere, începând cu data acesteia.

2 Prin hotararea de excludere pentru fapte ce contravin statutului.

3. Prin deces.

Art. 18

Hotărârea de excludere din grup este luată, motivat, de către Biroul Executiv, consemnată în procesul verbal de şedinţă şi ratificată de Adunarea Generală a GIRB, convocată în acest sens.

Membrii simpatizanţi

Art 19

Calitatea de membru simpatizant poate fi dobândită de persoane care, prin conduita, atitudinea şi activitatea derulată, au dovedit că susţin obiectivele grupului, fapt analizat şi constatat de Biroul Executiv.

Obţinerea calităţii de membru simpatizant se face:

– la cerere, în conformitate cu procedura dispusă pentru membrii obişnuiţi;

– la propunerea membrilor biroului executiv sau a altor membrii ai GIRB. Aceasta va fi motivată în scris şi analizată în cadrul Biroului Executiv, în prezenţa celui care a propus includerea unei persoane în rândul membrilor simpatizanţi.

Decizia favorabilă a Biroului Executiv, va fi adusă la cunoştinţa viitorului membru simpatizant, care va decide în consecinţă.

Evidenţa membrilor simpatizanţi se ţine în conformitate cu dispoziţiile statutare.

Drepturile şi obligaţiile membrilor simpatizanţi nu exced dispoziţiile prezentului statut.

Membrii simpatizanţi pot participa la sesiunile GIRB şi îşi pot exprima public punctul de vedere.

CAPITOLUL IV

Drepturi si Obligaţii

Art. 20

Membrii grupului au următoarele drepturi:

1. De a participa la activităţile GIRB;

2. De a folosi baza materială a GIRB;

3. De a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere şi reprezentative ale GIRB;

4. De a-şi exprima liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la GIRB;

5. Să se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamaţii la orice nivel al conducerii GIRB şi sa primească răspuns.

6. Să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţii grupului;

7. Să aibă acces la mijoacele de informare ale GIRB;

8. Să coopereze/colaboreze şi să întreţină legături cu orice organizaţie, dacă acest fapt nu contravine statutului ;

9. De a cere în scris Biroului Executiv convocarea extraordinară a grupului ;

10. Să beneficieze de toate formele de apărare şi sprijin ce stau la dispoziţie GIRB;

11. Să renunţe la calitatea de membru.

Art. 21

Membrii grupului au următoarele obligaţii:

1. Să respecte statutul.

2. Să contribuie permanent la îndeplinirea obiectivelor GIRB;

3. Să participe la întrunirile ordinare şi extraordinare în cadrul organizatoric propriu.

4. Să respecte şi aplice hotarârile luate şi să se solidarizeze activ cu actiunile stabilite in cadrul GIRB;

5. Să nu angajeze grupul în nici o activitate fară a avea mandat din partea Biroului Executiv.

6. Să achite lunar cotizaţia, al cărei cuantum se stabileşte în cadrul sesiunii anuale a Adunării Generale al GIRB.

Dacă, din motive obiective, cotizaţia lunară nu poate fi achitată, aceasta, cu aprobarea Biroului Executiv, poate fi compensată prin activitatea dinamică derulată în folosul grupului.

Capitolul V

Modul de funcţionare al GIRB

Art. 22

Grupul de Iniţiativă al Românilor din Basarabia îşi desfăşoară activitatea în sesiuni ordinare şi extraordinare.

Sesiunile ordinare – Adunările Generale al GIRB se desfăsoară anual.

Sesiunile extraordinare sunt convocate de catre Biroul Executiv ori de câte ori este necesar, dar nu mai devreme de 30 de zile de la sesiunea precedentă.

Sesiunile extraordinare pot fi convocate şi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii GIRB.

Art. 23

Sesiunea ordinară se consideră legal constituită numai în prezenţa a cel puţin 50% + 1 din numărul membrilor cu drept de vot.

Membrii cu drept de vot sunt obligaţi să se prezinte la Biroul Executiv pentru luare în evidenţă cel târziu cu 24 de ore înaintea începerii acesteia, sub sancţiunea suspendării dreptului de vot pentru sesiunea în curs.

Dacă se constată că nu este constituit cvorumul statutar, Biroul executiv va stabili o nouă dată de desfăşurare a Adunării Generale, în maxim 10 zile, situaţie în care sesiunea extraordinară se consideră legal constituită dacă a fost realizată procedura de publicitate a acesteia.

Art. 24

Hotărârile sesiunilor ordinare şi extraordinare sunt obligatorii pentru Biroul Executiv.

Hotărarile se adoptă prin majoritate simplă – 50%+1 din numărul membrilor prezenti.

Aceste hotărâri sunt luate prin vot nesecret sau secret, conform hotărârii plenului.

Art. 25

Dreptul la vot al membrilor GIRB se bazează pe participarea activă la acţiuile grupului şi poate fi suspendat de Biroul Executiv al organizaţiei în următoarele situaţii:

– nerespectarea dispoziţiilor statutare specifice;

– derularea de acţiuni denigratoare la adresa obiectivelor grupului;

– manifestarea unei atitudini de nepăsare faţă de activităţile iniţiate de grup sau neplata cotizaţiei.

Decizia de suspendare se ia în baza evidenţelor conducerii GIRB referitoare la activitatea celui în cauză şi se comunică acestuia.

Procedura de publicitate

Art. 26

Sesiunea ordinară este anunţată cu cel putin 30 zile înainte, iar anunţul va trebui să cuprinda data, locul si ora începerii acesteia.

Biroul Executiv este obligat să deruleze acţiunile necesare aducerii la cunoştinţa membrilor data, locul şi ora începerii Adunării Generale a GIRB.

Art. 27

Sesiunea extraordinară este anunţată cu cel putin 7 zile înainte, iar anunţul va trebui să cuprinda data, locul si ora începerii acesteia.

Biroul Executiv este obligat să deruleze acţiunile necesare aducerii la cunoştinţa membrilor data, locul şi ora începerii sesiunii extraordinare.

Art. 28

În intervalul dintre sesiuni, activitatea curentă a grupului este asigurată de organul de conducere al acestuia – Biroul Executiv.

Capitolul VI

Organele de conducere

Art. 29

Organele de conducere ale GIRB sunt:

1. Adunarea Generala;

2. Biroul Executiv.

Art. 30

Adunarea generală este organul suprem de conducere şi este convocată în sesiuni de catre Biroul Permanent sau la cererea a 2/3 din membrii grupului.

Art. 31

Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii:

1. Aprobă ordinea de zi a sesiunilor;

2. Organizează şi hotărăşte asupra activităţilor desfăşurate de grup, stabileşte obiectivele şi programul pentru perioada urmatoare;

3. Aprobă şi/sau modifică statutul ;

4. Hotărăşte asupra gestiunii fondurilor proprii;

5. Revocă şi alege Biroul Executiv şi celelalte organe de decizie şi control;

Art. 32

Biroul Executiv este organul de conducere al GIRB în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi se compune din Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar, Casier şi un număr de membri stabilit de Adunarea Generală.

Art. 33

Biroul Executiv are următoarele funcţii si îndatoriri;

1. Confirmă sau nu cererile de includere sau excludere ale membrilor;

2. Angajeaza si elibereaza din functie personalul de conducere din organele proprii;

3. Hotărăşte asupra stabilirii relaţiilor de colaborare cu alte organizatii neguvernamentale şi/sau instituţii din România sau de peste hotare ;

4. Hotărăşte asupra angajării organizaţiei în orice fel de activitate care nu este contrară statutului ;

6. Gestioneaza fondurile grupului ;

5. Convoacă sesiunile Adunării Generale ;

6. Aplică dispoziţiile statutare specifice şi urmăreşte respectarea statutului ;

7. Concepe, elaboreaza şi aplică deciziile proprii în toate aspectele organizatorice care nu sunt prevăzute a fi gestionate altfel de prezentul statut ;

Art. 34

Biroul Executiv este format din Preşedinte, Vicepreşedinte, Sercretar, Casier şi, după caz, Reprezentanţii GIRB care au următoarele funcţii şi indatoriri:

1. Presedintele

– reprezintă GIRB în raporturile juridice, în limita prevederilor prezentului statut şi este inlocuit in cazuri justificate de către vicepreşedinte.

– asigură funcţionarea Grupului conform prevederilor statutare şi dispune de folosirea fondurilor financiare numai cu aprobarea Biroului Executiv, care se dă în scris ;

Orice membru poate cere in scris in mod justificativ explicaţii referitoare la utilizarea fondurilor financiare;

răspunde de evidenţa membrilor.

2. Vicepreşedintele

– Înlocuieşte în toate împrejurarile necesare preşedintele ;

– Conlucrează activ şi verifică permanent activitatea comisiilor de lucru.

3. Secretarul

– Sprijină conducerea la îndeplinirea activităţilor GIRB; – Coordoneaza activitate membrilor grupului ;

Ţine evidenţa tuturor actelor care rezultate din activitatea grupului;

– Înlocuieşte în toate împrejurarile necesare preşedintele sau vicepreşedintele.

Ţine evidenţa membrilor.

4. Trezorierul

Asigură strângerea fondurilor bănesti;

Tine evidenţa contabilă;

Participă activ la acţiunile de strângere de fonduri;

Iniţiază, individual sau în cooperare cu alţi membri, proiecte/programe sau strategii ce vizează asigurarea fondurilor băneşti necesare derulării activităţilor grupului.

5. Reprezentantul GIRB

Ţine evidenţa membrilor aflaţi în aria sa de responsabilitate;

– Se subordonează preşedintelui;

– Asigură legătura dintre membrii aflaţi în responsabilitate şi Preşedinte, respectiv Biroul Executiv ;

– Conlucrează permanent la realizarea activităţilor desfăşurate de către Grup.

ART. 35

Membrii Biroului Executiv se aleg anual prin vot secret de către Adunarea Generală.

ART. 36

În functia de Preşedinte poate fi aleasă orice persoană care este de cel puţin 3 ani membru GIRB, excepţie făcând membrii fondatori.

ART. 37

Biroul Executiv îşi rezervă dreptul de a deminte pe oricare din membrii GIRB care au încalcat prevederile prezentului statut.

În cazul in care toţi membrii Biroului Executiv îşi pierd calitatea de membru conducera Grupului va fi asigurată de către Biroul Intermimar care va fi numit de preşedinte.

Capitolu VII

ART. 38

Interesele grupului, litigiile patrimoniale si nepatrimoniale, precum si funcţionarea ca organizaţie civică, social-culturală şi de tineret vor fi apărate de catre consilierul juridic al GIRB, în conformitate cu deciziile biroului excecutiv luate în acest sens.

ART. 39

GIRB are dreptul de a avea consilier economic, care va asigura integritatea fondurilor materiale.

ART. 40

Grupul dispune de drepturi de avea fonduri băneşti realizate din cotizaţiile membrilor, din donaţii, sponsorizări sau acţiuni economice care pot fi incluse în cont bancar sau ramân la dispoziţia Biroului executiv şi sub supravegherea trezorierului.

ART. 41

Orice membru al grupului are dreptul de exprimare liberă prin mass-media ( tv, presa, radio etc)

ART. 42

GIRB are dreptul de a înfiinţa edituri şi publicaţii.

ART. 43

Grupul are dreptul de a dispune modul în care este reprezentat în relaţiile cu instituţiile publice şi de drept privat.

ART. 44

GIRB se va desfiinţa atunci când, din cauze obiective, numărul membrilor nu asigură derularea activităţilor sale. Preşedintele, pentru evitarea desfinţării, poate decide suspendarea activităţilor grupului şi va acţiona pentru reactivarea acestuia.

ART. 45

GIRB poate avea sigla si drapel.

ART. 46

Prezentul statut poate fi modificat prin votul a 2/3 din numarul total de membri cu drept de vot.

ART. 47

Prezentul statut intră în vigoare prin adoptarea lui de către membrii fondatori, în conformitate cu procesul verbal de constituire.

Capitolul VIII

ART. 48

Patrimoniul GIRB este compus din bunuri materiale şi sume de bani care pot proveni din :

a) cotizaţiile membrilor

b) activităţile iniţiate şi organizate de grup.

c) venituri realizate din edituri, publicaţii proprii;

d) donaţiile persoanelor fizice si juridice;

e) cooperari cu alte organizaţii, instituţii interne şi internaţionale

f) alte surse licite.

ART. 49

Gestiunea si întrebuinţarea bunurilor este permisă numai pentru realizarea activităţilor şi cu respectul legii conform prezentului statut.

Reclame

Responses

  1. nu mai sunt o tanara, de mult, dar inima mea a ramas tanara . Poate, cu aceasta tinerete , ma primiti alaturi de voi , Suceava este judetul din care ma trag, siretul este orasul unde m-am nascut .locuiesc in timisoara , dar inima nu v-a parasi meleagurile natale .


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: